top of page

זמני היום

  • אפליקציה נוחה ופשוטה מאוד, המציגה את זמני היום להלכה (עם סטייה אפשרית קלה) כגון: עלות השחר, הנץ החמה זמני קריאת שמע והתפילה ועוד.

  • ניתן לבחור מספר מקומות עבורם יוצגו זמני היום במקביל, ולדפדף בקלות בין הזמנים השונים במהירות.

  • את הזמנים ניתן לראות הן בתוך האפליקציה והן באריח (הסמל המרובע) של האפליקציה בתפריט ההתחל, כך שמוצגים באריח אך ורק הזמנים הרלוונטיים לאותה השעה והלאה.

daytimes.png

הורידו כעת

איך משתמשים?

day times 1.png

שלב א:

פתחו את האפליקציה

bottom of page